De Natuurmakelaar

Adviesbureau Natuur en Ondernemen

De Natuurmakelaar - Slim ondernemen met natuur!


Ontwikkelingen in de wereld van het natuurbeheer

De wereld van het natuurbeheer verkeert in een tumultueuze tijd met een sterke terugloop van subsidiestromen. Natuurbeheerders worden uitgedaagd om nieuwe inkomstenbronnen te vinden en te benutten. Inmiddels zijn al vele onderzoeksrapporten en boekwerken verschenen waarin kennis is ontwikkeld over verdienmodellen. In de praktijk blijkt het voor de natuurbeheerder lastig, uit de vele beschikbare kennis, de juiste verdienmodellen te kiezen en toe te passen. Naast het vak natuurbeheer wordt een nieuwe kwaliteit vereist, namelijk goed ondernemerschap.

Adviesbureau De Natuurmakelaar helpt de natuurbeheerder door op innovatieve en creatieve wijze, laagdrempelige en praktische verdienmodellen te ontwikkelen en toe te passen. Uitgangspunt is dat op gebiedsniveau de juiste verdienmodellen gekozen, uitgewerkt en benut worden. Dit maatwerk is afhankelijk van de kwaliteiten en beperkingen van een gebied. Door samen te werken met lokale partijen (bottom-up) wordt het draagvlak voor de verdienmodellen geoptimaliseerd. De Natuurmakelaar blijft op de middenlange termijn  (ca. 3 jaar) betrokken bij de uitvoering en toepassing van de verdienmodellen. Zo nodig worden er aanpassingen en aanscherpingen gemaakt als gevolg van veranderende omstandigheden. De Natuurmakelaar werkt op projectbasis samen met verschillende deskundigen en heeft hierbij de eindverantwoordelijkheid. 

Belangrijke trend waarvan gebruik gemaakt wordt is de hoge, en steeds groeiende, maatschappelijke waardering voor natuur. Dit biedt kansen voor vermarkting van natuur bij de (directe) gebruikers. De verdienmodellen van De Natuurmakelaar dienen naast een financieel doel ook een maatschappelijk doel. Namelijk het dichter bij elkaar brengen van mens en natuur. Ook de betrokkenheid bij natuur van ondernemers en bedrijven heeft een duidelijke groei doorgemaakt. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, ontwikkelen van een groen imago en aansluiten bij de streekidentiteit zijn hier belangrijke afgeleiden van. Dit biedt een kansrijke basis voor het ontwikkelen van financiele arrangementen tussen de bedrijvensector en de natuursector. 

 

Natuurarrangementen als basis en inspiratie

De Natuurmakelaar heeft een concept ontwikkeld dat inkomsten kan genereren voor ieder natuurgebied. Rondom ieder natuurgebied zijn namelijk ondernemers gevestigd. Je komt met name ondernemingen uit de horeca tegen zoals restaurants, campings, hotels en bungalowparken. Deze ondernemingen maken dankbaar gebruik van de omliggende natuur. De Natuurmakelaar heeft arrangementen ontwikkeld waarbij deze ondernemingen samenwerken met natuurbeheerders en beide voordelen behalen. De natuurarrangementen zijn laagdrempelig opgezet en de kosten zijn minimaal. Ook voor zorginstellingen, welke vaak gevestigd zijn in de dorpen rondom een natuurgebied, zijn natuurarrangementen ontwikkeld. Hierbij wordt de natuur juist naar de mensen toegebracht. Dit idee wordt ook gebruikt in natuurarrangementen voor kinderen. Voor kinderen worden bovendien activiteiten in de natuur georganiseerd. Bij activiteiten in de natuur kan je ook de link leggen met recreanten en buitensporters. Hiermee kunnen afspraken gemaakt worden over het onderhoud van paden en routes. 

Kortom het concept van de natuurarrangementen biedt een breed palet aan duurzame inkomstenbronnen. Groot voordeel is dat er minder afhankelijkheid is van subsidies of overheden. Bovendien zijn de natuurarrangementen laagdrempelig opgezet, met minimale kosten en uitgaande van een win-win situatie voor natuurbeheerder en ondernemer. Het toepassen van de Natuurarrangementen in een gebied kan lokale partijen enthousiasmeren en kan als basis en inspiratie dienen voor de ontwikkeling van overige verdienmodellen. 

 

Ontwikkeling van overige verdienmodellen

De Natuurmakelaar verkent ook de mogelijkheden voor andere verdienmodellen in het projectgebied. Hiervoor wordt een schematische onderverdeling in vier categorieën gehanteerd.


  1. Verhogen van opbrengsten. Deze verdienmodellen richten zich op tips en trucs om de bedrijfsresultaten van de huidige bedrijfsvoering te verbeteren. Gedacht kan worden aan (innovatieve) aanpassingen met betrekking tot de houtteelt en houtoogst, oogst van biomassa en verhuur van vastgoed.
  2. Besparen van kosten. Naast opbrengsten verhogen kunnen ook kosten bespaard worden met betrekking tot de huidige bedrijfsvoering. Voorbeelden zijn samenwerken, inzet vrijwilligers en zelfvoorzienendheid.
  3. Ontwikkelen van arrangementen. Uit deze derde categorie is het concept van de Natuurarrangementen voortgekomen. In een gebied kunnen ook specifieke arrangementen ontwikkeld worden. Gedacht kan worden aan financiële vergoedingen van bedrijven voor reductie CO2-footprint of waterzuivering. Voor recreatie en toerisme kunnen exclusieve streekproducten en evenementen aangeboden worden. Met de plaatselijke gemeente kunnen afspraken gemaakt worden over het reserveren van een deel van de toeristenbelasting of onroerende zaak belasting voor natuurbeheer.
  4. Nieuwe verdienmodellen ontwikkelen. De laatste categorie biedt innovatieve ideeën om door nieuwe ontwikkelingen inkomsten te verwerven. Over het algemeen zijn deze ontwikkelingen lastig uit te voeren en bestrijken ze een lange termijn. Wanneer het lukt om een nieuw verdienmodel te realiseren zijn de  opbrengsten vaak relatief hoog. Voorbeelden zijn een klimbos, natuurbegraafplaats, uitkijktoren en verblijfsaccommodatie.


Uitvoering in twee sporen

De Natuurmakelaar initieert en begeleidt het proces van de ontwikkeling en de toepassing van verdienmodellen. Het proces en de producten worden vastgelegd in een projectrapport. Hierin wordt bovendien een inschatting van de kosten en opbrengsten en de tijdslijn van de verdienmodellen aangegeven. Het proces kan opgedeeld worden in twee sporen.

Spoor 1 start met een inventarisatie in het projectgebied naar de bereidheid van lokale ondernemers tot medewerking aan de natuurarrangementen. In samenwerking met de lokale ondernemers en de natuurbeheerders worden de arrangementen inhoudelijk ingevuld en toegespitst op het projectgebied. De inkomsten uit de arrangementen komen ten goede aan het natuurgebied. De Natuurmakelaar kan daarnaast praktische tips geven om opbrengsten te verhogen en kosten te besparen m.b.t. de huidige bedrijfsvoering. 

Vrijblijvend kan er voor gekozen worden om ook spoor 2 uit te werken. Hierin worden de mogelijkheden verkend voor het ontwikkelen en toepassen van de overige verdienmodellen. De Natuurmakelaar heeft een exclusief schematisch overzicht samengesteld van ruim honderd verdienmodellen. Dit is tot stand gekomen op basis van relevante en actuele beleidsstukken, onderzoeksrapporten en boekwerken. Partijen in het bedrijfsleven en lokale overheden zullen benaderd worden om mee te denken over financiële arrangementen. Ook lokale gebruikers- en belangenvereniging zullen bij dit proces betrokken worden. Als laatste stap zal De Natuurmakelaar de mogelijkheden verkennen voor nieuwe innovatieve ontwikkelingen. 

De kosten van De Natuurmakelaar kunnen (deels) vergoed worden uit no cure - no pay constructies (m.n. bij Spoor 1). Daarnaast stellen overheden geregeld projectsubsidies beschikbaar voor de ontwikkeling van verdienmodellen. De Natuurmakelaar kan de subsidieaanvraag voorbereiden en namens een natuurgebied aanvragen. 

Adviesbureau De Natuurmakelaar

Zocherstraat 3

1054 LP Amsterdam

Contact

info@denatuurmakelaar.nl